977 080 962 info@torre-foix.com

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Arena fina de cantera 0/4
arena fina 03
arena fina 03

Codi comercial:
AC04

Ús previst:
Elaboració de morters per arrebossats de espessor gruixut. Per barreja per la elaboració de formigó.

Normes de referència:
UNE -EN 13139 (Morters)  UNE-EN 12620 (Formigons) UNE EN 933-9:1999 UNE-EN 933-8:2000

PROPIETATS FÍSIQUES / QUÍMIQUES / MECÀNIQUES
ComposicióTamany de les partícules
Arena de cantera de granulometria màxima de 4 mm0 / 4 mm
Densitat material (aprox.)Equivalent d’arena
1570 Kg/m374
Naturalesa de la rocaValor blau de metilè
Calcària0.99
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

A doll (Granel)


Big - Bag 900 Kg

Més informació:

Proporcions per a obtenir un bon morter: Cada 25 Kg de arena fina, s’afegiran entre 6 i 8 Kg de ciment pòrtland gris, i entre 3,5 i 5litres d’aigua neta.

Instruccions per un bon morter: Per un bon ús del producte, es barrejarà manual o mecànicament fins a obtenir una homogeneïtat del producte. També es pot afegir una petita proporció de cal per donar pastositat.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

Gestió Mediambiental: Torre-Foix recomana el reciclatge del envàs de plàstic al contenidor groc o al corresponent contenidor per la gestió de residus. L’eliminació dels envasos és responsabilitat del consumidor final.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

3 + 9 =