977 080 962 info@torre-foix.com

TANCAMENTS | CONGRENYS «ZUNXOS»

Congreny «Zuncho» 20x20x40
zuncho 20x20x40

Producte:
Congreny (Zuncho) formigó d’àrids densos 400 x 200 x 200 hidròfug, categ.II

Ús previst:
Divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i
habitatges residencials.

Normes de referència:
UNE 771-3:2011, UNE 772-13:2001, CTE-DB SE-F.

Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):400200200
Reals (mm):390190190
Toleràncies (mm): categoria D1+3 -5+3 -5+3 -5
Espessor mínim de paret (mm):35
Altres característiques
Pes bloc / palet15.30 Kg/peça / 755 Kg/palet
Unitats palet /
Unitats per ml
48 /
2.5
EmbalatgePalet de 1100 x 1000 amb 2 fleixos
Configuració embalatge48 peces normals

Més informació:

Bloc zuncho de formigó d’àrids densos per crear bigues o zunchos de formigó armat amb bona adherència al revestiment. El bloc es considera apte per al seu ús 10 dies després de la seva fabricació. El producte és hidròfug.

Instruccions : Per un bon ús del producte, es col·locarà de forma que quedi com la lletra U amb l part oberta a la part superior. Per unir els zunchos es recomana posar morter M-80 entre les peces.

Seguretat: Per manipular el producte es recomana utilitzar guants i botes de seguretat. En cas de tallar el zuncho de formigó es recomana utilitzar guants, botes de seguretat, ulleres de protecció i mascareta antipols.

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

9 + 3 =