977 080 962 info@torre-foix.com

VORERES

Vorera alcorque
vorera calçada
esquema
Dimensions
LongitudAmpladaAltura
Nominals (mm):1000 (ext) / 920 (int)80200
Reals (mm):1000 (ext) / 920 (int)80200
Toleràncies (mm): categoria D1± 10± 10± 6
Espessor mínim de paret (mm):≥ 4

Vorera recta prefabricada de formigó bicapa, constituïda per un nucli de formigó en massa i una doble capa feta amb sorra de sílice a la cara vista, utilitzat per a delimitació de dos plànols d’ús de vianants de diferent naturalesa, si bé, ocasionalment, poden admetre circulació lenta de vehicles. També es coneixen com a vorades de jardí, per a la delimitació de zones verdes i de passeig, formació de parterres i jardineres. També poden ser usats com a juntes entre ferms de diferent naturalesa, com empedrat i pavimentat continu, vorera i zona terrissa, etc.

 

TANCAMENTS

FORJATS

VORERES i GUALS

PANOTS

ÀRIDS

CONSTRUCCIÓ

ÀRIDS

JARDINERIA / DECORACIÓ

 

C/A Parcel.la B1, Polígon Alió Bràfim
C.P. 43813  ALIÓ (Tarragona)

977 080 962

677 43 86 32

info@torre-foix.com

GPS: 41.290947, 1.344811

Contacte amb nosaltres

6 + 12 =